Algemene voorwaarden

Door een afspraak te maken gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden!

 1. Algemeen 
  De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Blossom Beauty en cliënt waarop Blossom Beauty deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

  2. Inspanning kapsalon en schoonheidssalon
  1. De medewerkers van Blossom Beauty zullen de behandeling naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren
  2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn door een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan medewerker worden verteld. 
  3. De medewerkers van Blossom Beauty zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuist en/of onvolledige gegevens. 
  4. De medewerkers van Blossom Beauty zullen de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling. 

  3. Afspraken

  1. De cliënt moet verhindering voor de afspraak minimaal 24 uur voorafgaande van de afspraak melden bij Blossom Beauty (Shauni). 
  2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt mag Blossom Beauty 50% van de gereserveerde behandeling in rekening brengen. 
  3. Indien de cliënt 5 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon binnenkomt mag de medewerker de verloren tijd inkorten op de behandeling, het gehele bedrag van de behandeling wordt dan doorberekend. 
  4. Blossom Beauty moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk voorafgaand van de afspraak melden bij de cliënt. 
  5. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichting van artikel 3.1 tot 3.5 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt. 

  4. Persoonsgegevens & privacy 
  1. De cliënt voorziet de medewerker voor de bij/de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de medewerker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. 
  2. De medewerker neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan wordt verwerkt in het klantenbestand. 
  3. De salon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 
  4. De salon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. 

  5. Betaling
  1. Blossom Beauty vermeld alle prijzen van de behandelingen en de verkoop zichtbaar in de salon. 
  2. De vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW
  3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. 
  4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant, via pinbetaling of in vorm van een cadeaubon te voldoen. 
  5. Alle op deze website getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigen en of fouten. 

  6. Aansprakelijkheid
  1. Blossom Beauty is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan doordat de medewerker van Blossom Beauty is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/ of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, zwangerschappen, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding. 
  2. Blossom Beauty is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon. 

  7. Klachten
  1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na de ontdekking mondeling als schriftelijk worden gemeld aan de eigenaar van Blossom Beauty . 
  2. Indien een klacht over de behandeling gegrond is zal Blossom Beauty de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels door de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar heeft gemaakt. 
  3. Blossom Beauty is niet verplicht het betaalde bedrag terug te betalen aan de klager. 


  8. Garantie
  1. Blossom Beauty geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en producten. 
  2. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling. 
  3. Deze garantie vervalt indien: 
  - De cliënt op de hoogte is gebracht door de medewerker over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of product; 
  - De cliënt andere producten dan door de medewerker geadviseerde producten heeft gebruikt;
  - De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
  - De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
  - De cliënt de producten niet volgens het advies van de medewerker heeft gebruikt;
  - De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt. 

  9. Geheimhouding
  1. De medewerker is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. 
  2. Informatie geld al vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of dit al voortvloeit uit de aard van de informatie. 
  3. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak van de medewerker verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. 

  10. Beschadiging en/ of diefstal 
  1. Blossom Beauty heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
  2. Blossom Beauty meldt diefstal altijd bij de politie. 


  11. Behoorlijk gedrag
  1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
  2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de medewerker van Blossom Beauty het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen. 
  3. Bij Blossom Beauty wordt er gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialiste en kappers. 


  12. Recht
  1. Op elke overeenkomst tussen Blossom Beauty de cliënt is het Belgische recht van toepassing. 
  2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Blossom Beauty en zijn ook in de salon beschikbaar. 
  3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. 
  4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.